PRIVACYBELEID

LolaLiza verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren en te beschermen. Dit privacybeleid legt uit hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Lees dit document daarom aandachtig.

De met hoofdletter aangeduide termen en begrippen in dit privacybeleid hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Verkoopsvoorwaarden.

 1. VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij verzamelen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in het kader van uw aankoop van onze producten in onze winkels, uw deelname aan het LolaLiza Love programma en/of uw bezoek aan en het gebruik van de LolaLiza app en/of Website, bijvoorbeeld indien u deze gebruikt om:

 • - een product te verkrijgen of te kopen;
 • - een vraag te stellen, een reactie te plaatsen of klacht in te dienen;
 • - een transactie te annuleren en de gerelateerde producten terug te sturen;
 • - informatie te verkrijgen over uw account en profiel op de Website.

Uw persoonsgegevens worden steeds verzameld, gebruikt en beschermd in overeenstemming met dit privacybeleid en met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

 1. GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • - klantenbeheer, met inbegrip van het beheer van bestellingen en leveringen, facturatie, het beantwoorden van uw vragen en het tegemoet komen aan uw verzoeken;
 • - om u tevredenheidsenquêtes toe te sturen in verband met onze producten en diensten voor interne statistieken en de verbetering van interne procedures;
 • - indien u hiermee heeft ingestemd, om u inspirationele en promotionele communicatie toe te sturen over onze producten en diensten; en
 • - indien u member bent van het LolaLiza Love programma, om u informatie toe te sturen over het programma en over exclusieve member acties en promoties.

 1. RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING

Wij verwerken uw persoonsgegevens:

 • - als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben;
 • - als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons van toepassing is;
 • - als dit noodzakelijk is voor het behartigen van onze legitieme belangen, voor zover uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen dan die belangen (bijv. als we uw persoonsgegevens nodig hebben voor interne administratieve doeleinden of om fraude te voorkomen);
 • - wanneer u hiermee hebt ingestemd, bijvoorbeeld wanneer u hebt ingestemd met het verkrijgen van onze inspirationele en promotionele communicatie.

 1. DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS

We kunnen uw persoonsgegevens aan een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doorgeven indien dit adequaat is (i) om één van de doeleinden te bereiken, die uiteengezet zijn in punt 2 en/of (ii) om uw persoonsgegevens bekend te maken aan een derde partij in overeenstemming met punt  5 van dit privacybeleid.

Als uw persoonsgegevens doorgegeven worden buiten de EER, dan zullen we erop toezien dat uw persoonsgegevens beschermd worden met behulp van de volgende beveiligingsmechanismen:

 • - de wetten van het land waarnaar uw persoonsgegevens doorgegeven worden, garanderen een passend niveau van gegevensbescherming (artikel 45 AVG); of
 • - de doorgifte valt onder de door de Europese Commissie goedgekeurde clausules inzake gegevensbescherming (artikel 46.2 AVG); of
 • - de doorgifte is gebaseerd op een goedgekeurde overeenkomst inzake gegevensdoorgifte (artikel 46.3 AVG).

Indien u meer informatie wenst te ontvangen over de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER en/of de toepasselijke beveiligingsmechanismes (inclusief de manier waarop u een kopie hiervan kan ontvangen), kan u contact met ons opnemen via de contactgegevens die u hieronder in punt 10 vindt.


 1. MEDEDELING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

 • - onze vestigingen / andere entiteiten van de PP Retail groep;
 • - onze zakelijke partners, inclusief BeGummy;
 • - overheidsdiensten (inclusief diensten van justitie en politie);
 • - banken en verzekeraars;
 • - onze professionele adviseurs, zoals onze juridische en boekhoudkundige adviseurs;
 • - leveranciers van IT gerelateerde diensten; en
 • - leveranciers van marketing gerelateerde diensten.
 • - Klarna: Om de betalingsopties van Klarna te kunnen aanbieden, zullen we bepaalde aspecten van jouw persoonlijke informatie, zoals contact- en bestelgegevens, aan Klarna doorgeven, zodat Klarna kan beoordelen of je in aanmerking komt voor hun betalingsopties en om de betalingsopties op maat te maken voor jou.
  Algemene informatie over Klarna vind je hier. Jouw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in het privacybeleid van Klarna.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook aan derden bekendmaken:

 • - indien we een bedrijfstak of activa verkopen of kopen, waarbij we uw persoonsgegevens aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijfstak of activa kunnen meedelen;
 • - indien LolaLiza of nagenoeg al haar activa overgenomen worden door een derde, waarbij de klantgegevens van LolaLiza deel van de overgedragen activa kunnen zijn;
 • - indien we ertoe verplicht zijn om uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om een wettelijke verplichting na te komen of om de rechten, eigendom of veiligheid van LolaLiza, onze klanten of anderen te beschermen.
 
 1. UW PRIVACYRECHTEN

U hebt de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken:

 

Rechten

Wat betekent dit?

1. Recht om geïnformeerd te worden

U hebt het recht op duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken en uw privacyrechten.

2. Recht op inzage

U hebt een recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren - dit is omdat wij willen dat u op de hoogte bent van de persoonsgegevens die wij over u hebben en om u in staat te stellen na te gaan of wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens;

3. Recht op rectificatie

U hebt het recht te vragen dat wij uw persoonsgegevens aanpassen indien deze onjuist of onvolledig zijn.

4. Recht op gegevenswissing  

U hebt in bepaalde omstandigheden het recht te vragen dat uw persoonsgegevens uit onze systemen gewist of verwijderd worden.

5. Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om in bepaalde omstandigheden het verdere gebruik van uw persoonsgegevens te 'blokkeren' of tegen te houden. Wanneer de verwerking beperkt is, kunnen wij uw persoonsgegevens nog steeds bewaren, maar niet verder gebruiken.

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, zodat u deze gegevens voor eigen doeleinden kan hergebruiken voor verschillende diensten.

7. Recht om zich te verzetten tegen de verwerking

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om u te verzetten tegen een bepaalde verwerking. In het bijzonder wanneer deze verwerking gebaseerd is op onze legitieme belangen of steunt op het algemeen belang; wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor directe marketing doeleinden of wanneer wij uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke- of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden verwerken in bepaalde omstandigheden.

8. Recht om uw toestemming in te trekken

Indien u toestemming hebt gegeven voor iets wat wij met uw persoonsgegevens doen, hebt u te allen tijde het recht om deze toestemming weer in te trekken (dit betekent evenwel niet dat iets dat wij voordien, met uw toestemming, met uw persoonsgegevens hebben gedaan onwettig is). Dit omvat onder andere uw recht om uw toestemming in te trekken voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor het toesturen van reclame.

Voor meer informatie over uw rechten of indien u een van deze rechten wenst uit te oefenen, kan u ons contacteren via de hieronder vermelde contactgegevens.

 1. HOE LANG HOUDEN WIJ U PERSOONSGEGEVENS BIJ?

Uw persoonsgegevens worden bijgehouden conform de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. In elk geval zullen uw persoonsgegevens niet langer worden bijgehouden dan nodig voor het bereiken van de bovenstaande doeleinden, tenzij:

 • - Wij uw persoonsgegevens nodig hebben in het kader van een actueel of potentieel geschil (wij hebben deze gegevens bijvoorbeeld nodig om rechtsvorderingen in te stellen of te verdedigen), in welk geval wij uw persoonsgegevens zullen bewaren tot het einde van een dergelijk geschil; en/of
 • - Wij uw persoonsgegevens moeten bewaren om te voldoen aan enige wettelijke of reglementaire verplichting (bijvoorbeeld voor belastingdoeleinden), in welk geval wij uw persoonsgegevens zullen bewaren zo lang als vereist door die verplichting.

 1. WAT GEBEURT ER ALS U DE DOOR ONS GEVRAAGDE PERSOONSGEGEVENS NIET VERSTREKT OF ALS U VRAAGT DAT WE DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS STOPZETTEN?

Onze mogelijkheid om onze verplichtingen uit de wet/onze overeenkomst met u na te komen en/of om op uw vragen/klachten te antwoorden, hangt soms af van de mogelijkheid om toegang te hebben tot en gebruik te maken van bepaalde persoonsgegevens over u. Bijgevolg kan het feit dat u ons bepaalde persoonsgegevens niet verstrekt ertoe leiden dat wij één of meer toepasselijke wettelijke of contractuele verplichtingen schenden of dat wij bepaalde diensten niet kunnen verstrekken. Bijvoorbeeld: wij hebben uw contactgegevens nodig om te kunnen antwoorden op een vraag die u heeft gesteld over onze producten.

 1. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor enige geautomatiseerde besluitvorming.

 1. CONTACT

Indien uw vragen of klachten heeft over dit privacybeleid of indien u één van uw privacyrechten wenst uit te oefenen kunt u ons contacteren:

 • - per e-mail op het adres customerservice@lolaliza.com; en
 • - via het contactformulier op de daarvoor voorziene pagina op de Website, bereikbaar via de navigatie van de Website.

Indien u meent dat wij uw persoonsgegevens verwerken op een manier die strijdig is met de toepasselijke privacyregels, kunt u eveneens klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Telefoonnummer: +32 (0)2 274 48 00
Email: contact@apd-gba.be
Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 1. VERANDERINGEN AAN ONS PRIVACYBELEID

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen die wij in de toekomst in ons privacybeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden gepubliceerd en, afhankelijk van de aard van de wijziging, per e-mail aan u worden meegedeeld. Controleer regelmatig of het privacybeleid is bijgewerkt of gewijzigd. Als u onze diensten blijft gebruiken na het bekendmaken van wijzigingen in dit privacybeleid, betekent dit dat u die wijzigingen accepteert. Dit privacybeleid is het laatst bijgewerkt op 25 maart 2019.

 

Voor de doeleinden van dit privacybeleid is de verantwoordelijke voor de verwerking de naamloze vennootschap Blue Stores N.V , met maatschappelijke zetel te Bischopstraat 26, B-1000 Brussel en met ondernemingsnummer BE0446.908.395.