ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

« De consument heeft het recht de vennootschap ervan op de hoogte te brengen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de eerste dag volgend op de leveringsdatum of op het afsluiten van het servicecontract.» De onderhavige Algemene Voorwaarden regelen de relaties tussen:

 • Enerzijds de naamloze vennootschap Blue Stores N.V. ingeschreven in het register van rechtspersonen te Brussel onder het nummer BE502.938.862, met hoofdzetel te Zaterdagplein 1, B-1000 Brussel, hieronder genaamd de «Vennootschap»
 • Anderzijds haar klanten, natuurlijke personen (hieronder genaamd de «Klant»), die wensen over te gaan tot een aankoop op de website beheerd door de Vennootschap (hieronder genaamd de «Website»), zoals bepaald in artikel 1 van de Algemene Voorwaarden.

De Klant en de Vennootschap samen worden hieronder genaamd de «Partijen».
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website, regelen de gebruiksvoorwaarden van de transacties op de Website en beheren de verkoopsvoorwaarden van de verschillende producten vermeld in de verkoopcatalogus op de Website, zoals bepaald in artikel 1 van de Algemene Voorwaarden.
Door het plaatsen van een bestelling op de Website, geeft de Klant te kennen dat hij de Algemene Voorwaarden kent en aanvaardt, onvoorwaardelijk en zonder zich te beroepen op zijn eigen voorwaarden. Geen enkele afwijking van de Algemene Voorwaarden is toegestaan zonder schriftelijke bevestiging van de Vennootschap. De Klant bevestigt bovendien dat hij beschikt over de nodige capaciteiten om deze overeenkomst aan te gaan.
De Vennootschap behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden ondergeschikt te maken aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld in het geval van belangrijke bestellingen, vooruitbetalingen, bestellingen geplaatst door minderjarigen of niet-betaling van vorige bestellingen.

Article 1 - Identificatie

Het huidige artikel bepaalt de identificatiegegevens van de Website, de Vennootschap en de rechtspersonen die met haar verbonden zijn op verschillende gebieden, als partner of al leverancier.
LolaLiza is een handelsmerk die de verzameling van winkelketens bepalen die vrouwenkledij verdelen en beheerd worden door de Vennootschap en haar rechtspersonen die met haar verbonden zijn in het kader van deze activiteiten.
De Vennootschap beroept zich op de diensten van dienstverleners en uitbaters van technische platformen (hieronder genaamd de «Aanbieders»), met als doel de Website toegankelijk te maken voor het publiek, op de internetadressen vermeld in dit artikel.

1.1 De Aanbieders

De Vennootschap gebruikt de betaaldiensten geleverd door:

Adyen N.V., met hoofdzetel te Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Netherlands, https://www.adyen.com/ , een naamloze vennootschap onder Europese recht, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen met het nummer NL 817154243B01, hieronder genaamd « Adyen », EN

Atos Worldline, met hoofdzetel te Haachtsesteenweg 1442, B-1130 Brussel, België, http://www.atosworldline.com/ , een naamloze vennootschap onder Belgisch recht, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen met het nummer BE 0418.547.872, hieronder genaamd «Atos Worldline».

1.2 Identificatie van de Website

De Website waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, werd opgericht in naam van de Vennootschap en is rechtstreeks bereikbaar via de universele URL https://www.lolaliza.com. De Vennootschap stuurt naar deze universele URL ook andere URL?s door van domeinnamen die zij beheert (hierna collectief genaamd de «Doorgestuurde Adressen»), meerbepaald deze niet-beperkende lijst:

De Doorgestuurde Adressen worden beschouwd als alternatieve manieren om toegang te krijgen tot de Website en zijn dus onderhavig aan de Algemene Voorwaarden. Door een of meerdere Doorgestuurde Adressen te gebruiken, erkent de Klant toegang te wensen tot de Website en de Algemene Voorwaarden te aanvaarden.

1.3 Contactgegevens

De Vennootschap is bereikbaar op het volgende postadres (hetzelfde als de hoofdzetel):
Zaterdagplein 1, B-1000 Brussel
De klantendienst van de Website is bereikbaar:

 • Per e-mail op het adres customer@lolaliza.com
 • Via het contactformulier op de daarvoor voorziene pagina op de Website, bereikbaar via de navigatie van de Website

Het distributiecentrum van de Website waarnaar de Klant producten van de Website retour kan verzenden, is bereikbaar op het volgende postadres:
LolaLiza Retours - PPRetail Logistics, Boulevard de l'Europe 127, 1300 Wavre, België

Article 2 - Doel van de Website, bestelling en afsluiten van het contract

2.1 Doel van de Website

Het doel van de Website is het voorstellen van de winkelketen genaamd LolaLiza alsook de producten die de keten verhandelt en die te koop worden aangeboden op de Website.

2.2 Talen

De Website is beschikbaar in verschillende talen.
De Verkoopsvoorwaarden zijn beschikbaar in alle talen van de Website, maar de versie die het akkoord bepaalt tussen de Partijen is diegene die overeenkomt met de taal die de Klant kiest bij het bezoeken van de Website en het plaatsen van een bestelling.
Door het plaatsen van een bestelling in een bepaalde taal op de Website, geeft de Klant te kennen dat hij de Algemene Voorwaarden kent en aanvaardt, voor al zijn relaties met de Vennootschap in het kader van het beheer van de Website.

2.3 Bestelling

De Klant kan enkel een bestelling plaatsen op de Website. De geplaatste, betaalde en bevestigde bestelling wordt hieronder genaamd de «Bestelling», of de «Bestellingen» als het gaat over meerdere, verschillende keren overgaan tot het plaatsen van een Bestelling.
De Bestelling in naam van een natuurlijke persoon wordt geacht uitgevoerd te zijn door de natuurlijke persoon in kwestie;
De Klant aanvaardt dat de Bestelling een kleinhandelsverrichting is van het type «B2C» en dus in geen geval een groothandelsverrichting van het type «B2B».
Om een Bestelling te plaatsen, doorloopt de Klant de volgende stappen:

 • de Klant bekijkt de te koop aangeboden producten van de Vennootschap op de Website en aanvaardt hierbij dat de Vennootschap al het mogelijke doet om foto?s;
 • de Klant selecteert op de Website de product(en) die hij wenst te kopen, vermeldt indien nodig de afmetingen en kleur, alsook de aantallen van de gewenste product(en), en bevestigt zijn selectie door op de knop van de Website te klikken die de producten aan de winkelkar of shopping bag toevoegt;
 • de Klant heeft toegang tot een overzicht van zijn winkelkar en bevestigt met een klik op de knop van de Website die verwijst naar de login-pagina of registratiepagina van zijn persoonlijke account, met transportkeuze voor de producten en bepaling van leveradressen;
 • de Klant bevestigt dat hij de Algemene Voorwaarden aanvaardt, selecteert de betaalwijze en voert zijn betalingsgegevens in;
 • zodra de Klant de bevestiging van betaling ontvangt, wordt de Bestelling geacht voldaan te zijn in het kader bepaalde door de Algemene Voorwaarden.

2.4 Gebieden

De Klant kan de Bestelling enkel doorvoeren indien hij een leveradres opgeeft in een van de landen waarnaar de Vennootschap haar producten verzendt, zoals vermeld en regelmatig geüpdate op de Website.
De Vennootschap behoudt zich het recht de lijst van landen waarnaar zij haar producten verzendt aan te passen, zonder enige waarschuwing voor de gebruikers van de Website. Indien een dergelijke beslissing gevolgen heeft voor lopende Bestellingen, worden de betrokken Klanten hiervan op de hoogte gebracht en worden hun Bestellingen behandeld volgens de Algemene Voorwaarden die golden op het moment van de bevestiging van Bestelling.

2.5 Prijs, valuta, en betalingsvoorwaarden

Het contract bepaald door de Algemene Voorwaarden wordt beschouwd als afgesloten tussen de Klant en de Vennootschap op het moment dat de betaling van de Bestelling aanvaardt wordt door een van de voornoemde betaaldiensten, en dit ongeacht of de Bestelling nog kan worden gecontroleerd op fraude.
De Website bevestigt elke Bestelling met een transactionele e-mail die een overzicht bevat van alle gegevens van de Bestelling.

Article 3 - Price, currency and payment terms

3.1 Prijs

De prijs van de producten en de nodige diensten voor de Bestelling zijn vermeld inclusief BTW, exclusief verbindings- en/of communicatiekosten die voor rekening van de Klant zijn. De gefactureerde prijzen zijn de prijzen die gelden op het moment van de Bestelling.

3.2 Valuta

Alle prijzen zijn vermeld in Euro. Euro is de enige munteenheid die wordt geaccepteerd bij de overdracht van goederen die de Klant wenst te bekomen met zijn Bestelling.

3.3 Betalingsvoorwaarden

Elke Bestelling is onmiddellijk te betalen, voorafgaand aan de verzending van de koopwaar en exclusief via een van de betalingswijzen aangeboden op de Website.
De beveiliging van de betalingen wordt gegarandeerd door het gebruiken van gecertificeerde Aanbieders volgens de PCI/DSS-normen.
Als de Klant en de Vennootschap akkoord gaan om de Bestelling te betalen via een andere betalingswijze, dan wordt de Bestelling pas behandeld bij het ontvangen van de betaling en zijn alle daaropvolgende levertijden onderhavig aan de datum van ontvangst van betaling.

Article 4 - Verloop van de Bestelling

4.1 Onbeschikbaarheid van een product

In geval van volledige of gedeeltelijke onvoorziene onbeschikbaarheid van een product, om welke reden dan ook, kan de Vennootschap de Bestelling corrigeren door de bestelde aantallen aan te passen en de Klant terug te betalen.

4.2 In geval van fraude

De Vennootschap behoudt zich het recht om na te gaan of dat alle bestellingen, of een deel ervan, voldoen aan de criteria voor risicomanagement en fraudebestrijding.
Afhankelijk van het resultaat van deze controles, kan de Vennootschap overgaan tot het annuleren van een of meerdere Bestellingen, zonder hiervoor enige verantwoording af te moeten leggen aan de Klant. In dit geval annuleert de Vennootschap eveneens elke betaling van de Klant.

4.3 Voorbereiding

De Vennootschap en de Aanbieders selecteren de producten volgens de Bestelling en bereiden het pakket met de koopwaar (hieronder genaamd het «Pakket») voor om te verzenden naar de Klant, zoals opgegeven bij de Bestelling.

4.4 Transport en levering

Het Pakket wordt verzonden naar de Klant volgens het transportmiddel (hieronder genaamd de «Transporteur») dat hij heeft geselecteerd bij het plaatsen van zijn Bestelling.
Enkel de Pakketten van Klanten die verblijven in een van de landen vermeld op de Website worden geleverd. Een Bestelling plaatsen in een ander land is niet mogelijk.
De maximale levertijd voor de producten is vastgelegd op 30 dagen voor België, vanaf de dag van ontvangst van de Bestelling, op voorwaarde dat de factuur gerespecteerd wordt.
De producten worden geleverd volgens het transportmiddel dat de Klant heeft geselecteerd op de Website.
De vermelde levertijden zijn gemiddelde levertijden en stemmen overeen met de lever- en behandelingstijden voor producten verzonden binnen België.

4.5 Levering in afhaalpunt

De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat zijn Pakket beschikbaar gesteld wordt in het winkelpunt, waar hij het Pakket kan afhalen gedurende een periode gedefinieerd en meegedeeld door de vervoerder nadat hij de bevestiging van verzending van het Pakket heeft ontvangen (hieronder genaamd de «Periode van Beschikbaarheid»).
Indien de Klant zijn Pakket niet afhaalt tijdens de Periode van Beschikbaarheid, wordt het Pakket teruggestuurd naar het distributiecentrum, waarna de klant wordt terugbetaald. In dit geval aanvaardt de Klant expliciet dat de desbetreffende Bestelling wordt geannuleerd en dat de Vennootschap geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor de verdere beschikbaarheid van de producten van de Bestelling.

Article 5 - Controle van de geleverde producten

5.1 Klachten

Elke klacht betreffende zichtbare gebreken, de niet-conformiteit van het geleverde product of de documentatie betreffende de Bestelling moet door de Klant formeel worden uitgedrukt, uiterlijk binnen 2 werkmaanden vanaf de dag waarop de consument een gebrek heeft vastgesteld, door het sturen van:

 • - een aangetekende brief aan de Ondernemeing op het postadres vermeld in artikel 1 van de Algemene Voorwaarden
 • - of een e-mail naar het in artikel 1 van de Algemene Voorwaarden vermelde adres
 • - of door een ondubbelzinnige verklaring af te leggen via het communicatiemiddel van zijn keuze (telefoon, e-mail, brief...)

5.2 Producten met gebreken of producten die niet overeenstemmen met de bestelling

Wanneer de geleverde producten niet in overeenstemming zijn met de geplaatste bestelling, geldt de wettelijke garantietermijn van twee jaar (art. 1649bis e.v. van het Burgerlijk Wetboek).
Elk gebrek aan het product moet worden gemeld binnen de twee (2) maand nadat het gebrek is vastgesteld. Daarna vervalt elk recht op herstel of vervanging.

Niettegenstaande het bovenstaande hebt u geen recht op enige garantie:

 • voor normale slijtage van het product
 • in geval van irrationeel of abnormaal gebruik van het product of indien het wordt -gebruikt in strijd met zijn doel
 • indien de instructies voor gebruik en/of onderhoud niet worden opgevolgd
 • indien het product opzettelijk of door nalatigheid is beschadigd
 • als het product door u of door een niet door het Bedrijf aangewezen derde partij is gewijzigd.
 • in geval van commercieel gebruik.

De website zal het defecte product terugbetalen na ontvangst en inspectie van het product in kwestie. Indien de klant na het plaatsen van de bestelling de transportkosten van het pakket heeft moeten dragen, zullen deze transportkosten worden vergoed tegen het tarief dat van kracht was op het moment van de bestelling; de kosten die de klant heeft gemaakt voor het terugzenden van het gebrekkige product zullen aan de klant worden vergoed tegen het tarief dat van kracht is voor de gewone postbezorging van een pakket van dezelfde omvang en met hetzelfde gewicht als het pakket

Article 6 - Annulering en Opzegging

6.1 Annulering

Na het plaatsen van de Bestelling kan de Klant een annulering vragen, op voorwaarde dat de Bestelling nog niet verzonden is. Is de Bestelling al verzonden, dan moet de Klant zijn recht tot opzegging aanwenden bij de ontvangst van het Pakket.

6.2 Terugtrekking

In overeenstemming met de Belgische wetgeving beschikt de Klant over een herroepingsrecht en kan hij dus binnen 14 dagen na de dag waarop hij het Pakket heeft ontvangen, zijn beslissing kenbaar maken om alle of een deel van de producten van zijn Bestelling terug te sturen. De door de wet voorziene uitzonderingen zijn zonder wijziging of beperking van toepassing, met name indien het bestelde product gepersonaliseerd is.

Om zijn beslissing tot herroeping mee te delen, kan de klant het daartoe bestemde standaardformulier voor herroeping gebruiken, hoewel dit niet verplicht is, of een andere ondubbelzinnige verklaring afleggen via het communicatiemiddel van zijn keuze (telefoon, e-mail, brief, enz.).

Link: standaardformulier

De Klant zal de bestelde producten binnen veertien dagen na mededeling van zijn beslissing tot herroeping terugzenden. Hij verbindt zich ertoe geen andere handelingen te verrichten die de bestelde producten kunnen aantasten dan die welke nodig zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van deze producten vast te stellen. Indien de kwaliteit van de producten wordt aangetast omdat ze op een uitgebreidere manier dan hierboven beschreven zijn gebruikt, behoudt de Onderneming zich het recht voor om van u schadevergoeding te eisen voor eventuele waardevermindering.

Om een of meer producten van een bestelling te retourneren, kan de klant:

 • - De bestelling gratis retourneren in één van de LolaLiza-winkels na dit te hebben aangekondigd via ons retourportaal of te verwittigen via telefoon of e-mail. Opgelet: de terugbetaling gebeurt niet in de winkel, maar loopt via dezelfde weg als de betaling.
 • - De bestelling terugsturen via de post. De kost voor het terugsturen van de artikelen is voor rekening van de klant en bedraagt € 2 voor niet-leden. De eenvoudigste manier om de bestelling terug te zenden is via ons retourportaal en met behulp van de retourbon die wordt gegeven.

De klant is verantwoordelijk voor de teruggezonden artikelen tot ze worden afgeleverd in het magazijn van het
De klant zal alle betalingen terugbetaald krijgen, inclusief, indien van toepassing, de leveringskosten, zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen 14 dagen na het aankondigen van de retour. De terugbetaling zal gebeuren via de oorspronkelijke betalingswijze, tenzij de consument uitdrukkelijk instemt met een andere betalingswijze en op voorwaarde dat de terugbetaling geen kosten met zich meebrengt voor de consument.

6.3 Kwaliteitscontrole

Indien de Klant een of meerdere producten retour zendt, behoudt de Vennootschap zicht het recht om de producten te weigeren als het resultaat van de kwaliteitscontroles na ontvangst van de producten negatief is, wanneer het geretourneerde product geen deel uitmaakt van de Bestelling van de Klant of wanneer de Klant het product geretourneerd heeft buiten de daarvoor wettelijk voorziene periode.

Article 7 - Intellectuele eigendom

7.1 Inhoud van de Website

De rechten op alle teksten, reacties, illustraties, afbeeldingen en de complete inhoud van de Website berusten bij de Vennootschap. Elk gebruik van de inhoud van de Website, uitgezonderd privégebruik, vormt een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten, tenzij de Vennootschap voorafgaande schriftelijke toestemming geeft. Elke kopie, verwijdering, wijziging, volledige of gedeeltelijke reproductie van de Website zijn strikt verboden.

7.2 Reacties en inhoud gegenereerd door Websitebezoekers

De Websitebezoekers mogen:

 • kritiek, reacties of andere inhoud indienen;
 • suggesties, ideeën, vragen of eender welke andere informatie overbrengen, op voorwaarde deze inhoud niet illegaal, obsceen, beledigend, bedreigend, smadelijk of lasterlijk is, noch inbreuk vormt op de intellectuele eigendomsrechten of de persoonlijke rechten van derden, geen virus, worm of andere schadelijke componenten meedraagt en geen van de volgende elementen bevat: politiek activisme, commerciële boodschappen, kettingmails, massamails of eender welke andere vorm van «spam».

De bezoekers zijn verantwoordelijk voor de door hen gepubliceerde inhoud, in geen geval is de Vennootschap of de Website hiervoor verantwoordelijk.
De bezoekers die een inhoud wensen bij te dragen en te publiceren op de Website mogen hierbij geen vals e-mailadres gebruiken, noch de identiteit van een andere persoon of instelling aannemen, noch liegen over de oorsprong van de inhoud.
De Vennootschap en de verantwoordelijken van de Website verbinden zich ertoe al het mogelijke te doen om de inhoud geproduceerd en gepubliceerd door Websitebezoekers op te volgen en te modereren. Beledigende, respectloze en lasterlijke inhoud die afbreuk doet aan de producten en inhoud voorgesteld op de Website, zal onmiddellijk worden verwijderd.
De Vennootschap en de verantwoordelijken van Website hebben het recht om, naar eigen oordeel, inhoud aan te passen of te verwijderen, meerbepaald om technische redenen (onvoldoende opslagruimte, virussen, leesbaarheid van de webpagina) of wettelijke redenen (onwaarheden, laster, racisme, obscene boodschappen, het ontkennen of goedkeuren van misdaden tegen de menselijkheid). De hierboven vermelde redenen dienen enkel als voorbeeld en zijn niet beperkend.
Wanneer een bezoeker inhoud publiceert op de Website geeft hij expliciet de toestemming aan de Website, de Vennootschap en haar dochterondernemingen om de inhoud wereldwijd en via eender welke kanalen te tonen, gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen, verdelen en een sublicentie te geven, niet exclusief, gratis en voor de wettelijke duur van het auteursrecht. De bezoeker geeft als auteur van de inhoud die publiceert op de Website ook het recht aan de Website, de Vennootschap en haar dochterondernemingen om de naam te gebruiken die hij als bezoeker opgeeft wanneer hij inhoud publiceert op een van de Websitepagina?s, of deze daarvoor voorzien is of niet.
De gebruiker doet geen afstand van morele rechten op grond van deze bepalingen.
Bij het indienen of publiceren van inhoud op een van de Websitepagina?s verklaart en garandeert de Websitebezoeker dat:

 • hij de eigenaar is en beschikt over de nodige rechten van de inhoud die hij inhoud die hij indient of publiceert;
 • op het moment van het indienen of publiceren van de inhoud : (i) de inhoud juist en waarheidsgetrouw is, (ii) het gebruik van de inhoud niet in overtreding is met het beleid van de Website of de Vennootschap, zoals dit periodiek maar niet-exclusief kan worden gepubliceerd ter bescherming van de privésfeer en het niet-lasterlijke karakter van de inhoud;
 • de inhoud geen schade berokkent aan derden (meerbepaald dat de inhoud niet lasterlijk is).

De bezoeker aanvaardt dat hij een schadevergoeding moet betalen wanneer een derde klacht indient tegen de Website of de Vennootschap, uitgezonderd wanneer kan worden aangetoond dat de verantwoordelijkheid bij de Website of de Vennootschap ligt wegens het niet verwijderen van schadelijke inhoud waarvan de Website of de Vennootschap op de hoogte gebracht werd.

Article 8 - Beperking van aansprakelijkheid

8.1 Verplichting van middelen

Door de Website te publiceren en transactionele functionaliteiten voor online verkoop aan te bieden aan bezoekers, biedt de Vennootschap enkel een verplichting van middelen.

8.2 Schade

De Vennootschap kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade berokkend door het gebruik van het internet, zoals gegevensverlies, indringing, virussen, serviceonderbreking of andere onopzettelijke problemen..
De Vennootschap kan eveneens niet verantwoordelijk gesteld worden voor alle indirecte schade berokkend door technische problemen met de Website en meerbepaald operationeel verlies, gederfde winst, boetes, schade of kosten..
De aangeboden producten zijn conform de geldende Belgische en Europese wetgeving. De Vennootschap kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet respecteren van de wetgeving in het land waar de producten worden geleverd.

8.3 Niet op voorraad en overmacht

De Vennootschap is niet verantwoordelijk voor het niet naleven van het contract indien het product niet op voorraad of onbeschikbaar is, of er sprake is van overmacht, noch bij gehele of gedeeltelijke stakingen bij de postdiensten, transport- en of communicatiediensten, noch bij overstroming, brand, etc.

Article 9 - Privacy en persoonsgegevens

9.1 Privacy

De Vennootschap verbindt zich ertoe alle gegevens die behandeld worden door de Website en kunnen gebruikt worden om de Klant te identificeren, als confidentieel te beschouwen en te beschermen als de Klant de Website gebruikt om:

 • een product te verkrijgen of te kopen;
 • een vraag te stellen, reactie te plaatsen of klacht in te dienen;
 • een transactie te annuleren en de gerelateerde producten terug te sturen;
 • een inhoud in te dienen volgens de hierboven vermelde richtlijnen;
 • informatie te verkrijgen over zijn account en profiel op de Website.

Niettegenstaande het voorgaande, kan de Vennootschap algemene statistieken en demografische informatie publiceren die betrekking hebben op de Website-activiteiten.
De geheimhoudingsovereenkomst is nietig indien de informatie reeds openbaar is of de Klant zich zelf niet heeft ingezet om de bescherming ervan te garanderen.

9.2 Bescherming van de persoonsgegevens

De behandeling van de persoonsgegevens van Klanten door de Website, de Vennootschap en haar dochterondernemingen, met het oog op klantenbeheer, is onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals geamendeerd door de wet op 26 februari 2003.
Vanaf het moment van inschrijving heeft de Klant vrije en volledige toegang tot zijn persoonsgegevens om, indien nodig, een rechtzetting, wijziging of verwijdering te eisen. De Website en de Vennootschap hechten veel belang aan het respect voor de vrije wil van de Klant wat betreft het geautoriseerde gebruik van zijn persoonsgegevens, meerbepaald voor de commerciële boodschappen van de Vennootschap en haar dochterondernemingen. Een «opt-in» mechanische is systematisch opgezet zodat de Klant kan aangeven welke commerciële boodschappen hij wenst te ontvangen, mits de volgende uitzonderingen:

 • informatieve, promotionele of commerciële boodschappen de mogelijk aanwezig zijn in de noodzakelijke servicecommunicatie met Klant ter behandeling van zijn vragen en Bestellingen;
 • dynamische boodschappen op maat van de Klant die mogelijk aanwezig zijn op de Website, inbegrepen de aard van de aanbiedingen die worden voorgesteld op de Website;
 • gegevens betreffende het bezoekersverkeer en ?gedrag bij het gebruik van de Website die van belang zijn voor het beheer van de Website. Deze gegevens kunnen worden doorgespeeld aan partners of leveranciers van technische platformen, met het oog op technische verbetering of statistische verwerking.

9.3 Uitschrijven

De Klant heeft de mogelijkheid zijn inschrijving te annuleren. In dit geval wordt geen enkele persoonlijke informatie van de klant opgeslagen door de Website, de Vennootschap en haar dochterondernemingen. De Website en de Vennootschap behouden zich evenwel het recht om transactionele, anonieme gegevens op te slaan voor boekhoudkundige en statistische doeleinden, alsook het beheer van de Website-activiteiten.

9.4 Cookies

Door de Website te bezoeken, accepteert de Klant het gebruik van configuratiebestanden, technisch gekend als «Cookies». De Vennootschap verbindt zich ertoe de richtlijnen te volgen zoals bepaald in de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, zoals geamendeerd door het wetsvoorstel 2143/01 van 21 juni 2012, aangenomen door het Belgisch Parlement.

Article 10 - Overige bepalingen

10.1 Evolutie van de Algemene Voorwaarden

De Vennootschap behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen op eender welk moment en zonder enige andere aankondiging dan de nieuwe versie publiceren op de Website.
De Vennootschap zorgt voor de aanleg van een archief met de verschillende versies van de Algemene Voorwaarden, compleet met een register van aanpassingen met overeenkomstige datums en uren. Als bewijs van deze datums en uren van aanpassingen in de Algemene Voorwaarden, kan de technische informatie van de servers en infrastructuur geraadpleegd worden.
De geldende Algemene Voorwaarden zijn diegene die op de Website gepubliceerd staan op het moment van het plaatsen van de Bestelling. Elke afgehandelde en betaalde transactie is onderworpen aan de Algemene Voorwaarden die in voege zijn op het moment van definitieve afhandeling van de verschuldigde bedragen aan de website in het kader van de desbetreffende transactie.
De door de Website, de Vennootschap en haar dochterondernemingen geregistreerde gegevens vormen het bewijs van alle transacties tussen de Vennootschap en de Klant.
De gegevens geregistreerd door de betaaldiensten die de Website en de Vennootschap gebruiken, vormen het bewijs van alle financiële transacties.

10.2 Volledigheid van de Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en de Vennootschap in het kader van het gebruik van de Website.

10.3 Overdraagbaarheid van het contract

De Vennootschap behoudt zich het recht om de rechten en verplichtingen van deze overeenkomst tussen de partijen over te dragen, toe te wijzen en aan te brengen aan een derde, in welke vorm dan ook.
De Klant mag het contract niet overdragen aan een derde, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap.
De Klant mag geen enkele informatie waarvan het gebruik strikt persoonlijk is, overdragen aan een derde.

10.4 Ongeldigheid van de bepalingen

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden afscheidbaar te zijn van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.
De Vennootschap zorgt in dat geval binnen een redelijke termijn voor de aanpassing van de bepaling in kwestie, zo dicht mogelijk bij de initieel bedoelde geest en betekenis van de desbetreffende bepaling. Zolang de ongeldige bepaling niet vervangen is, wordt ze verwijderd en blijven de resterende Algemene Voorwaarden gelden.

10.5 Overmachte

De Vennootschap, de Website en elke andere partij die bijdraagt aan het goede functioneren van de Website en aan het leveren van de bijhorende diensten, kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden in het geval van defect of vertraging in het uitvoeren van hun verantwoordelijkheden zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden, wanneer deze het resultaat zijn van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van de verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer acties van civiele of militaire autoriteiten, brand, overstromingen, aardbevingen, stakingen, opstanden, oorlogen, sabotage, bedrijfsstoringen, energiestoringen, programmeerfouten in de elektronische bestanden, softwarebeperkingen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen. Met dien verstande echter dat de partijen alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van dergelijke situaties te beperken.

10.6 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op de Algemene Voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Voor geschillen die voortspruiten uit deze overeenkomst zijn uitsluitend de Franstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel bevoegd.